Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

cusrawicz.pl

Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Rawiczu

https://pl-pl.facebook.com/sdsrawicz/

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rawiczu

https://www.facebook.com/Dzienny-Dom-Pomocy-Spo%C5%82ecznej-w-Rawiczu-770631653029939/

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

http://www.krbrd.gov.pl/

Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej przy MGOPS w Rawiczu

http://www.rawicz.opsinfo.pl/index.php?srodek=pub_start.php&pub_dz=es&czy_ar=0

Lokalne Centrum Wolontariatu przy MGOPS w Rawiczu

http://www.cw.ops.rawicz.pl

https://www.facebook.com/CentrumWolontariatuRawicz/

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Rawicz

http://www.rawicz.opsinfo.pl/index.php?srodek=pub_start.php&pub_dz=ppnrrgrawicz&czy_ar=0

Zespół Interdyscyplinarny

http://www.ops.rawicz.pl/index.php?srodek=pub_start_podm_zi.php&j=&pub_dz=1&czy_ar=0

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu

http://www.mgowrawicz.naszaplacowka.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

http://www.pcprrawicz.pl

Gmina Rawicz

http://www.rawicz.pl/

Organizacje pozarządowe

http://www.rawicz.pl/organizacje-pozarzadowe.html

Szpital Powiatowy w Rawiczu

https://www.szpitalrawicz.pl/

NZOZ Przychodnia Lekarska "RAWMED" Sp. z o.o.

http://www.rawmed.pl/

NZOZ Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze

http://www.n.nzozcentrum.com.pl/

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Sp. z o. o.

http://www.zolrawicz.pl/

FILAR Spółdzielnia Socjalna

https://filar-rawicz.oferteo.pl/

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu

http://www.osir3.rawicz.pl/

Dom Kultury w Rawiczu

http://dk.rawicz.pl/

Rawicka Biblioteka Publiczna

http://www.biblioteka.rawicz.pl/indexa.html

Kino Promień w Rawiczu

http://kinopromien.rawicz.pl/

Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu

http://www.centrumis.pl/

Wielkopolski Portal Senioralny

https://brawosenior.pl/

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

https://rops.poznan.pl/